PRP Kliniken

Vad är PRP

PRP står för ”Platelet Rich Plasma” där Platelet är ett namn på våra minsta blodplättar, trombocyterna. Trombocyterna består av en stor mängd tillväxtfaktorer – kroppsegna proteiner med stark positiv inverkan på aktiviteten i cellerna. Tillväxtfaktorerna är vanligtvis mycket utspädda och utgör endast cirka 1 procent av blodet. PRP som metod går ut på att utvinna en koncentrerad substans full med tillväxtfaktorer som sedan injiceras direkt på områden i behov av läkning och stimulans.

Tack vare sin läkande funktion har PRP länge tillämpats i idrottsmedicinska och kirurgiska sammanhang men har nu på senare år även börjat användas i estetiska syften. Metoden läker således effektivt skador inne i kroppen, men även sådana som syns på ytan. Då den näringsrika plasman når den aktuella delen av kroppen startar flera processer med en rad konkreta effekter djupt nere i cellerna. Många olika problem kan lösas med PRP då tillväxtfaktorerna har olika uppgifter och mål – tillsammans skapar de en bättre miljö för kroppens celler att växa och verka i.

Vad som skiljer PRP-metoden från många andra behandlingsalternativ är att endast kroppsegna ämnen används. Metoden är därför helt naturlig och riskfri, din kropp aktiveras att med egna medel ta bättre hand om sig själv.

Genom ett vanligt blodprov tas cirka 8 – 15 ml blod som därefter centrifugeras så att de olika beståndsdelarna separeras. De koncentrerade tillväxtfaktorerna syns då som ett tydligt tunt skikt och den näringsrika plasman kan lätt tas om hand.

Tillväxtfaktorer är kroppsegna proteiner som påverkar aktiviteten i cellerna. De får celler att dela sig och stimulerar celltillväxten. Det finns ett hundratal olika tillväxtfaktorer i blodet, alla med specifika uppgifter och mål även om vissa liknar varandra. Alla tillväxtfaktorer verkar således inte i hela kroppen, utan vissa riktar in sig på särskilda områden.

De tillväxtfaktorer med inverkan på hårets och hudens kvalitet och allmäntillstånd aktiverar bland annat bildandet av nya blodkärl, bildandet av kollagen i de övre hudlagren samt ökad celldelning och produktion. Vissa tillväxtfaktorer har också till uppgift att förbättra hela den omgärdande miljö där cellerna växer.

De allra flesta celler i kroppen är av en speciell sort, till exempel hudceller. Dessa delar sig då om och om igen och bli till fler nya hudceller. Men det finns också stamceller, vilka inte har en förutbestämd uppgift från början. De kan utvecklas till vilken specifik cell som helst beroende på kroppens behov. Stamcellens omvandling kan bero på till exempel yttre omständigheter eller en förutbestämd programmering i vårt DNA.

Tillväxtfaktorerna i vårt blod har förmågan att signalera till stamcellerna att producera en viss typ av cell. En koncentrerad injektion av tillväxtfaktorer i till exempel hårbotten aktiverar då de stamceller som finns där vilket utlöser en ökad produktion av antalet hårceller.

 

Att tillväxtfaktorer spelar en avgörande roll vid alla former av sårläkning är ingen nyhet och PRP som behandlingsform har funnits länge. Redan på 1970-talet bedrevs forskning med PRP inom hälso- och tandvård, men det är först nu på senare år som tekniken börjat användas i mer estetiska syften –  såsom för hud och hår.

Utrustningen var tidigare stor, klumpig och extremt dyr och tekniken var begränsad till mer omfattande operationer. Det krävdes också betydligt större mängder av patientens blod jämfört med vad som krävs i dag. I början av 1980-talet kom flera rapporter om PRP som alla visade hur metoden kunde förbättra läkningen avsevärt i samband med olika typer av operationer och på många delar av kroppen. De läkare som först tog till sig att behandlingsformen var specialiserade inom tandvård och plastikkirurgi. Inom dessa områden märktes en stor positiv skillnad i resultat och återhämtning vid exempelvis käkkirurgi och hudtransplantationer.

Under tidigt 1990-tal spred sig tekniken till fler tillämpningsområden och PRP började framgångsrikt användas inom idrottsmedicin. Forskning visade att PRP minskade smärtan och konvalescenstiden avsevärt vid exempelvis frakturer, senskador och muskelbristningar. Metoden erhöll ytterligare kredibilitet och bekräftelse när flera stora idrottsmän snabbare kunde återgå till att utöva sin sport efter skada tack vare PRP. I dag är alla världsstjärnor bekanta med PRP-injektioner – Tiger Woods och Rafael Nadal är två idrottsmän som tidigt anammade metoden.

I takt med att PRP som behandling blivit allt mer utspridd har behovet av lätthanterlig utrustning ökat. Antalet tillverkare av PRP-relaterade produkter är idag många, och kvalitén och utformningen skiljer sig avsevärt åt. Vi tror att metoden kommer att fortsätta utvecklas och vad som händer imorgon återstår att se – vi tror att möjligheterna är oändliga.

Nej, absolut inte. Dels skiljer det stort i hur PRP produceras med olika utrustningar och sedan är injektionstekniken avgörande för hur bra resultatet kommer att bli.

Den utrustning som finns på marknaden i dag för framställning av PRP skiljer sig idag avsevärt mellan olika tillverkare. Produkterna varierar i mängden blod som krävs, koncentrationen av trombocyter som erhålls, tid för centrifugering samt hur mycket vita och röda blodkroppar som följer med tillväxtfaktorerna till sprutorna och som sedan injiceras in i kroppen. Alla dessa faktorer har en stor påverkan för slutresultatet.

Behandlingen går till så att ett antal sprutor med koncentrerade tillväxtfaktorer injiceras på områden i behov av läkning och stimulans. Det krävs stor erfarenhet för att kunna avgöra mängden tillväxtfaktorer som är rätt för olika typer av problem och för olika områden på kroppen. Den som utför behandlingen ska kunna avgöra optimalt djup i huden där tillväxtfaktorerna ska injiceras och om de över huvudtaget kommer till sin rätt och gör nytta. Kunskap inom biokemi eller biomedicin ger förståelsen hur tillväxtfaktorerna fungerar i behandlat område – och är avgörande för att slutresultatet ska bli det önskade.

Nordic Hair Clinic har personal som behandlat fler än 2,500 personer och har därigenom skaffat sig djupa kunskaper om allt ifrån skillnader i utrustning och tillvägagångssätt. Vår stora praktiska erfarenhet och teoretiska kunskap gör att vi med fakta i ryggen kan rekommendera vad som är lämpligt i varje enskilt fall. Däri ligger vår styrka, och våra kunders trygghet.